תנאים כלליים

 

תקנון האתר

 

 1. מבוא

1.1 ברוך הבא ל”טופ סלפי” מתנה מתמונה, האתר שמאפשר לך להנות מהתמונות שלך. אנו מקווים שאתה נהנה מהגלישה. לפני הורדת התוכנות באתר או כל שימוש אחר באתר עליך לקרוא בעיון רב את התקנון. תקנון זה מהווה את הבסיס לדיון משפטי בינך לבין “טופ סלפי”.

1.2 אתר “טופ סלפי” הינו בעברית ומיועד לגולשים ישראלים מגיל 18 ומעלה.

1.3 הורדת תוכנות העיצוב, העלאת תמונות לצורך הדפסה על כל חומר או מוצר המוצעים באתר, שימוש בתמונות באתר או גלישה באתר וכל פעולה אחרת המתבצעת באתר מעידה על הסכמתך לנהוג על פי התקנון ולקבל אותו.

1.4 התקנון מתעדכן לעיתים קרובות ולכן אם כל כניסה לאתר יש לעיין בו. הגרסה המופיעה באתר היא הגרסה הקובעת.

1.5 תקנון זה עודכן בפברואר 2017.

1.6 כל האמור בתקנון זה מתייחס לנשים וגברים במידה שווה.

 

 1. כללי

2.1 כל העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים – אסורה בהחלט. העלאה ושימוש של תוכן כאמור, תתאפשר רק אם למשתמש יש אישור חוקי לשימוש בתכנים האמורים. עצם העלאת תוכן כלשהו לאתר מהווה הצהרה כי הוא מורשה לעשות בו שימוש. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי בעלי ומפעילי האתר אינם אחראים בשום צורה ומידה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג’ מכל מין וסוג שהוא. המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב תביעה שייתבעו המפעילים ו/או הבעלים של האתר עקב מעשיו של המשתמש, וכי הוא יעשה הכול להתגונן מפני התביעה ולשחרר את בעלי ומפעילי האתר, במידת האפשר, מהתדיינויות ,והוא מקבל על עצמו את העברת התביעה אליו.

2.2 מפעילי האתר אינם יכולים לפקח על החומרים המועלים לאתר.

2.3 האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל השתתפות של משתמשים שהתנהלותם באתר אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין.

 

 1. אחסון חומר

3.1 על המשתמש לגבות את החומר הנשלח לאתר למקרה הצורך. מפעילי האתר אינם אחראים על אובדן כלשהו של חומר, על שחזור קבצים שנמחקו/ נפגעו.

3.2 במקרה של אובדן חומר בשלמותו, יוחזר ללקוח כספו.

3.3 אין האתר מתחייב לשמור את החומר שהועבר לרשותו לאחר אספקת המוצר הנדרש על כן אנו ממליצים לשמור גיבוי במחשב האישי.

 

 1. שימוש בתוכנה

4.1 אתר “טופ סלפי” מאפשר גישה לתכנים ושימוש חינם בתוכנה לעיצוב, הורדת התוכנה למחשב, מהווה אישור לקבלת כל סעיפי תקנון זה ומחייבת את המשתמש בכל סעיפיו.

4.2 תוכנת “טופ סלפי” ניתנת בזאת לשימוש כפי שהיא .מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם לסייע בתמיכה ובייעוץ בכל הנוגע לשימוש יעיל ומהנה בתוכנה. בעלי הזכות, ומפתחי התוכנה בדקו אותה ואת יכולותיה, את השפעתה על מחשבים וידידותה עם תוכנות אחרות המותקנות על המחשב, ומצאו כי אין כל בעיה בשימוש בה. ואולם אם יקרה ותיגרם בעיה בלתי צפויה כלשהיא בין בגלל התקנתה של התוכנה על המחשב או בגין השימוש בה, לא יהווה הדבר עילה לכל טענה או תביעה כנגד בעלי ו/או מפעילי האתר “טופ סלפי” מכל מין וסוג שהוא.

4.3 החברה תפיץ מדי פעם בפעם עדכונים לתוכנה ללא התחייבות להודעה מראש. הגרסה המעודכנת של התוכנה תעמוד לרשותך באתר החברה. הגרסה המעודכנת תכלול בין השאר מחירון התקף ליום השימוש. המחיר שפורסם באתר בתאריך ההזמנה, הינו המחיר הקובע.

4.4 בשום אופן החברה לא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין ישירים ובין עקיפים מכל מין וסוג שהם.

4.5 במידה ואינך מקבל תנאים, הינך מתבקש להפסיק את תהליך ההתקנה ו/או השימוש באופן מיידי.

 

 1. המוצרים

5.1 המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם תקבע החברה, ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.2 תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת אספקת מוצרים או שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש ו/או שינוי המחירים המוצעים על ידה ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מהחברה בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.

5.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה רשאית להפסיק מדי פעם את השימוש באתר את רכישת המוצרים המוצעים על ידה באתר לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידה בהקשר לשירותים המוצעים באתר.

5.5 החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמוצרים המוצגים באתר קיימים במלאי.

5.6 יחד עם זאת עלול להיווצר מצב כי לאחר תום הליך ההזמנה, יתברר כי המוצר שנרכש אזל מהמלאי. במקרה כאמור, תבוטל הזמנת המוצר וכספו של הרוכש, ככל ששולם לחברה, יוחזר לרוכש. הרוכש מצהיר כי במקרה כאמור לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהיא בעניין מהחברה ו/או מי מטעמה.

 

 1. תנאי רכישת המוצרים באתר

6.1 הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת המשתמש ו/או הרוכש לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריות המשתמש ו/או הרוכש בלבד. המשתמש ו/או הרוכש מצהיר ומאשר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.

6.2 המבצע בפועל את הרכישה דרך האתר מצהיר בזאת כי הינו מורשה מטעם המשתמש ו/או הרוכש לרכוש את המוצרים דרך האתר.

6.3 כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.

6.4 כל המוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים למשתמשים ו/או לרוכשים לרכישה במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה ו\או תנאי מבצע הנקובים באותה העת באתר.

6.5 מובהר ומוסכם בזאת כי לא תחול על החברה אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק שיגרם לכל גוף שהוא והנובע משימוש באתר.

6.6 ככל ויגרמו לחברה נזקים כתוצאה משימוש הרוכש / או המשתמש באתר, מתחייב הנ”ל לפצות ולשפות את החברה באופן מיידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לחברה.

6.7 אספקת המוצר תהיה לכתובת המשתמש ו/או הרוכש שהוכנסה למערכת על ידו ושתאושר על ידי החברה.

6.8 והיה ומוצר יסופק לרוכש על ידי גורם שלישי – החברה תהיה פטורה מאחריות בגין כל עיכוב באספקה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה.

6.9 מחירי האספקה, אזורי האספקה ומועדי האספקה יהיו בהתאם לשיקול דעת החברה.

6.9.1 החברה תהיה פטורה מעיכובים באספקה או מאי אספקה וזאת כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה.

 

 1. ביטול עסקאות

7.1 החברה רשאית להודיע על ביטול עסקת הרכישה וזאת במידה שתחול טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, באספקתו, באחריות ובשירות הנוגעים לו, בהיטלים ובמיסים החלים עליו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר.

 

7.2 כמו כן החברה תהא רשאית לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן הרוכש או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהרוכש.

7.3 ככל והעסקה בוטלה על פי דין או על פי תקנון זה, לאחר מועד האספקה, יוחזר המוצר למחסני החברה על ידי הרוכש או על ידי החברה, בהתאם לבחירת החברה.

7.4 ידוע לרוכש כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החברה ליצור עימו קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הרוכש.

 

7.5 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 תוכל לקרוא ולהתעדכן בחוק בקישורים הבאים: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations

 

http://www.consumers.org.il/files/files/bitul-iska/takanut-bitul-iska-2012.pdf

 

 1. אופן התשלום

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

8.1 כל מחירו של מוצר המופיע באתר בדולר ארה”ב או במטבע זר אחר, ישולם בשקלים בהתאם לשער החליפין הידוע של הדולר או של המטבע הזר האחר (כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל) וזאת במועד הוצאת החשבונית לרוכש.

8.2 המחירים אינם כוללים משלוח אשר יחויב בנפרד בהתאם להוראות תקנון זה.

8.3 התשלום יתבצע ישירות לחברה.

8.4 מובהר בזאת כי החברה לא תאפשר רכישה של מוצרים בסכום אשר חורג מהאובליגו של הרוכשים בחברה.

8.5 המשתמש ו/או הרוכש מתיר בזאת לחברה לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.

8.6 הזנת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים.

8.7 מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת.

8.8 מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי החברה (לרבות באתר) יהוו ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.

 

 1. קניין רוחני

9.1 סימן המסחר וכן שם המתחם הינם קניינם הבלעדי של החברה.

9.3 כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט, לרבות בעיצובו הינם של החברה בלבד.

9.4 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ כל חלק מהאמור לעיל ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

 

 1. אבטחת מידע ופרטיות באתר

המשתמש ו/או הרוכש באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע למשתמש ו/או לרוכש כי משתמש אשר יפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית.

 1. הזמנה

11.1 תעריפי הספרים והתמונות עשויים להשתנות מפעם לפעם ועל כן יש לעיין במחירון לפני ההזמנה.

11.2 העלאת קבצים לשרתי החברה אינם מעידים על הזמנת מוצר. ההזמנה תכנס לתוקפה רק לאחר אישור חברת האשראי על חיוב הכרטיס.

 

 1. שרות

12.1 אבטחת האיכות באתר קפדנית ביותר. מוצר שנראה פגום יש לשלוח אותו באריזתו המקורית תוך 14 יום מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית רכישה. אם המוצר ימצא פגום יזוכה הלקוח במלוא הסכום ששילם עבורו.

 

13 הספקה

13.1 המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות. מרגע מסירת המוצר המוגמר לאחד משני הגופים לא יהיה יותר המוצר באחריותו של האתר. אין האתר אחראי על עיכוב בייצור המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות שביתות, עיצומים וכל בעיות במשק.

13.2 תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של האתר. מספר הטלפון של שירות הלקוחות הינו 050-3271456

13.3 החברה עושה ככל יכולתה להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם. אך עלול להיווצר מצב בו המשלוח לא יגיע ליעדו. במצב של אובדן חבילה ולאחר קבלת טופס אובדן מהגורם המשלח המוצרים שהוזמנו ישלחו בשנית. במקרים בהם הוזמנו מוצרים בעלי ערך רגיש מומלץ לאסוף אותם מרשת חנויות הלד צילום. אין אחריות על אובדן הנגרם כתוצאה ממתן כתובת שגויה על ידי המזמין.

 

 1. לפני אישור ההזמנה

14.1 מומלץ לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. ניתן לבצע הגהה על ידי אופציית תצוגה מקדימה. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא יהיה אחראים לטעויות כתיב ו/או כתב ו/או שגיאות במיקום תמונות ו/או טקסטים ו/או עמודים. המוצר יודפס כפי שהוא נשלח, מפעילי האתר לא יבצעו כל שינוי בעימוד, ו/או בתוכן המוצר, וכן לא יבצעו הגהה כלשהי.

14.2 בנוסף אין אחריות לשגיאות כגון: חוסר ניצול מקסימאלי של עמודים או שטחי הדפסה, שילוב תמונות באיכות נמוכה, כמות עותקים מוזמנת וכד’.

14.3 יש לקחת בחשבון סטייה של עד % 15 בין גוון הצבעים המוצגים על גבי המסך לצבעים בפועל הבדלים אלו נובעים מהבדלי צבע בין מסך המחשב להדפסה בפועל ואין דרך להגיע לדיוק מלא בנושא זה.

 

 1. שונות

לבתי המשפט באזור נתניה תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.

 

מדיניות פרטיות

 

 1. כללי

 

1.1.   החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

 

1.2.   החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

 

1.3.   כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 

 1. רישום והעברת מידע לחברה

 

2.1.   במסגרת רכישת מוצרים תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש.

 

2.2.   לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי.

 

2.3.   מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי שדות אלה מהווה תנאי הכרחי לביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר במצב אורח.

 

2.4.   המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף במצב אורח, וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 2.2 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

 

 1. איסוף ושימוש במידע

 

3.1.   החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.

 

3.2.   כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

 

3.3.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע  באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה;

 

3.4.   האתר משתמש בעוגיות (להלן “Cookies” ו/או “עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 

3.5.   אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 

 1. מסירת מידע לצד שלישי

 

4.1.   החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

 

  4.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

 

  4.1.2. לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר;

 

  4.1.3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;

 

  4.1.4. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תמאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין.

 

  4.1.5. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

 

  4.1.6. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

 

  4.1.7. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש   ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

 

  4.1.8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

 

4.2.   אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 

 1. אבטחת מידע

 

5.1.   החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

 

5.2.   החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה”ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

 

5.3.   החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

 

5.4.   כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 

5.5.   כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

 

 1. יצירת קשר בנושא פרטיות

 

6.1.    על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד “צור קשר” באתר.

 

6.2.   בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל-keren.mic10@gmail.com.  בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

 

 

 

 

ליצירת קשר: 

כתובת: הנרקיס 27, כפר יונה.

טלפון: 050-3271456

דואר אלקטרוני: keren.mic10@gmail.com

נגישות

מידות של תמונות קנבאס